Gitara

Osnovni akordi - maj

vladabg | 30 Novembar, 2009 10:22

C maj

U Cmaj akordu, nalazese I, III, V i VII ton C dur skale, a to su tonovi C, E, G i H. Ovaj hvatmislim da vam neće biti veliki problem da posle samo nekoliko pokušaja uhvatitekako treba. Teža varijanta ovog hvata je da prvim prstom pritisnete prvih petžica i u sazvučje uključite i ton G koji će se pojaviti na trećem pragu prvežive. Međutim, ako vam bare hvatovi predstavljaju problem i ovaj hvat koji samprikazao "pije vodu".

G maj

G maj - G, H, D i F#. U ovom hvatu bare nećebiti jedini problem. Biće malo frke oko lomljenja drugog prsta na krajnjemzglobu. Ako ovo ne možete da izvedete, onda treću i četvrtu žicupritisnuti drugim i trećim prstom a petu žicu pritisnuti četvrtim prstom alivam ja preporučujem da se oko ovog hvata ipak malo potrudite i uvežbate na gaprikazan način jer smatram da je to dobat zalog za budućnost. 

 

D maj

D maj - D, A, C# i F#. Slična priča kao maločas. Ovaj hvat bi bilo lakšeuhvatiti prvim prstom ali ako ovaj akord budete "šetali" kroz vratprvi prst će vam trebati za pritiskanje četvrte žice. Čak, ako budete hvatalitakve hvatove, biće bolje da prve tri žice držite trećim prstom. 

A maj

A maj - A, E, C# i G#. I od ovog hvata možete graditi ostale akordepomeranjem hvata niz vrat ali u tom slučaju teško da ćete upseti da pritisnetepetu žicu. U tim slučjevima odustanite od držanja pete žice jer se u prvečetiri nalaze svi potrebni tonovi koju čine maj. Do duše u tim hvatovimaosnovni ton neće biti najniži ton u sazvučju (to će biti obrtaji) ali to nijetoliko tragično. 

F maj

I od ovog hvata, kao i od mnogih, možete napravitihvat koji ćete pomerati niz vrat gitare. Ono što ovaj hvat posebno karakterišejeste činjenica da su tonovi poređani baš onako kako se akord gradi. Podsetitese: maj čine I, III, V i VII stupnja durske skale. U primeru F maj-a to sutonovi: F, A, C i E. Ako ovaj akord odsvirate trzanjem desne ruke odozgore (odčetvrte žice ka prvoj) tonovi se ređaju baš tim redosledom. Ova"pravilnost" je, veoma retka kod gitarskihhvatova. 

 

Osnovni akordi - 7

vladabg | 28 Novembar, 2009 15:08

Sedmice su akordi koji se grade iz durskih skalai čine ih I, III, V i sniženi sedmi stupanj. Obzirom da se zovu sedmice logično bibilo za očekivati da ih čine sedmi stupnjevi ali to nije tako. Čine ih, kao štorekoh, sniženi sedmi stupnjevi. Od "čistih" sedmica grade se majevi.Jeste malo čudno ali šta je tu je. U pitanju je jedini izuzetak pa ga nijeteško zapamtiti.

C 7

Ovo je jedan od najčešćih hvatova za ovaj akord izato sam se odlučio da predstavim baš njega iako je ovaj akord, ovakav kakavje, nekompletan. C7 akord čine: I, III, V i bVII ton C dur skale što znači daga čine tonovi: C, E, G i Hb. Po šemi koja je prikazana videćete da u ovomakordu nema tona G. Iako se ovo ne može smatrati pravilnim nije tragičnoodsvirati ga ovako jer se po tome kako ovo sazvučje tonova zvuči u podsvestislušaoca ton G nepogrešivo predpostavlja. U čemu je štos? Ton G je peti stupanjC dur skale i koji god akord C tonaliteta da odsviramo ton G se u njemu nalazi. Bio bimnogo ozbiljniji nedostatak neodsvirati ton E jer se bez njega ne zna da li jeakord dur ili mol, ili ne odsvirati Hes bez kojeg bi smo dobili čist dur.Ustvari! Da prekratimo priču o pravilnosti. Ovaj akord postaje ispravan ako ganazovemo C7 (no 5). 

 

Prvi prst ide na prvi prag H2 žice, drugi nadrugi prag žice D4 a treći i četvrti na treće pragove žica G3 i A5. Razlognastanka ovog i ovakvog hvata i akorda nije ničija želja za mangupiranjem negopraktičnost. Prelaz iz C dur u F dur, koji je u modernim kompozicijama izuzetnočest, ulepšava se ubacivanjem akorda C7 udarac pred F. Kako je iz ovog položajaruke mnogo lakše iz C7 (x-3-2-3-1-x) preći u F dur koji se na skraćen načinsvira u rasporedu x-3-3-2-1-x niko se ne trudi da C7 odsvira kao x-3-2-3-x-1 idoda taj ton G.

D 7

 

Klasičan D7 akord sa pripadajućim tonovima D,Fis, A i C. Međutim, na jednu stvar bih samo na kratko da se osvrnem. Obratitepažnju na ovaj ton C. Sedmi ton D dur skale je ton Cis a obzirom da sedmicučini sniženi sedmi stupanj ton Cis je razrešen u C. Čisto da ne bude zabune.

Kažiprst ide na prvi prag druge žice a srednji idomali na druge pragove prve i treće žice. U sviranju akorda učestvuju prvečetiri žice. 

A 7

A7 - A, Cis, E i G. Od svih primera na ovojstrani ova sedmica je najpravilnija. Ton G je u sazvučju ovih tonova najvišikako i treba da bude. Na ovaj način se postiže da ta sedmica bude izražena jerse smatra da najviši ton u akordu ima posebnu čujnost kod slušaoca. Međutim topo nekad nije ono što se želi postići pa se drugim hvatovima istog akorda nekidrugi ton stavlja kao najviši čime se postiže da sedmica zvuči"mekše". Najbolje da ovo probate sami jer je moguće da će na vas ovoostaviti neki drugi utisak.

A5 žica se svira prazna. D4, G3, H2 i e1 se nadrugom pragu pritiskaju prvim prstom a bez obzira što je e1 već pritisnutasrednjim prstom se drži na trećem pragu. I ovde bi na jednu stvar da ukažem.Iako prvi prst drži četri žice ne radi se o bare hvatu. 

E 7

E sedam. Ajde probajte sami da kažete koji tonoviga čine ali da ne čitate sa donje skice. Nije teško.

Da ne bih opet ko papagaj ponavljao:"...ovaj prst ovde, ovaj ovde..." probaću opisno da vam objasnim kakose hvata ovaj akord. Hvata se isto kao i E dur s tim što se koristi i maliprst da bi se odsvirao ton D na drugoj žici. Treći prst može, a i ne mora da sesklanja ali sam ja prikazao hvat u kojem je domali prst sklonjen jer u barevarijantama ovog hvata prvim prstom se drže sve žice, drugi prst preuzimazadatak prvog a treći drugog.

H 7

H sedam. Nije skraćen, sniženi sedmistupanj nije najviši ton u sazvučju, lako se hvata, iz te pozicije lako sehvataju drugi akordi, iako se samo jedna žica svira na prazno zvuči"otvoreno"... 

 

 

 

 

Bare hvatovi (Osnovni akordi - III)

vladabg | 28 Novembar, 2009 11:48

 

F dur

 

Akord F dur čine I, III i V ton F dur skale, ato su tonovi F, A i C. Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veomainteresantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E durobjašnjen u času "Osnovni akordi - II". Pogledajte taj E dur pa ovajF dur, sigurno ćete uvideti sličnost. Razlikuju se u toliko što je E duruosnovni prag 0 (tako da kažem) i ton koji daje E6 žica na prazno - ton E, a Fduru je osnovni prag I a E6 žica na prvom pragu daje ton F.Identičnost rasporeda pritisnutih žica lakšećete prepoznati ako zamislite da se vrat gitare zavrsana između drugog i prvogpraga a ne između prvog praga i glave gitare, tačnije na gornjoj kobili, iliako bi ste na prvi prag stavili kapodaster (pomagalo prisviranju koje pritiska sve žice na odabranom pragu). Zašto ovoliko insistiramna tome da se shvati sličnost? Zato što uz pomoć malo logike i poznavanjateorije sebi znatno možete olakšati pamćenje hvatova. Evo primera: ako je i zaE dur i za F dur bio bitan ton koji daje E6 žica dok se svira taj hvat onda toznači da će taj ton biti bitan i za akord koji se dobija postavljanje hvata nabilo koji prag. U slučju E dura i nultog praga taj ton je bio tonE, znači tonalitet. Za F dur i prvi prag to je ton F. Iz ovoga se veoma lakozaključuje da ako istim ovim rasporedom prstiju uhvatite hvat na petom pragudobijate dur čiji je tonalitet ton koji daje E6 žica na tom pragu. Za peti pragje to ton A što znači da je to A dur. Možda malo komplikovano za objašnjavanjeali je stvar veoma prosta.

H dur

Akord H dur čine I, III i V ton H dur skale, a to su tonovi H, F# i D#. Da vidimo kako se to hvata H dur. Nekome ko jedobro savladao F dur mogle bi pasti dve stvari na pamet. Prva je da H dur možeda se uhvati tako što će se držati hvat kao za F dur ali ne na I nego na VIIpragu, a druga je da ovaj H dur liči na A dur na isti način na koji F dur ličina E dur. Oba razmišljanja su ispravna. U ovom slučju za primer je uzet onajhvat koji ličI na A dur. Ako ponovo pogledate A dur videćete da u njemu neučestvuje šesta žica. To je zato što onaj značaj koji je za E i F dur imala E6žica preuzima A5 žica. A dur na prazno daje ton A, a H dur na drugom pragu tonH. Opet je u pitanju tonalitet.

U ovom bare-u ima jedna "zvrčka" nakoju bih vam skrenuo pažnju. H dur možete hvatati tako što ćete sve žicepritisnuti kažiprstom na drugom pragu, sa ostala tri prsta pritisnuti četvrtiprag a otrzati samo prvih pet žica. Ovaj način nije nepravilan ali ja bi vampreporučio da kažiprstom hvatate samo prvih pet žica jer tako jagodicompritiskate onaj ton koji je ustvari tonalitet tog akorda. Na ovaj način se"vidi" šta svirate. 

 

Osnovni akordi - II

vladabg | 16 Novembar, 2009 23:34

D dur

D dur je akord kojeg čine I, III i V ton Ddur skale, što znači D, F# i A. Ovaj akord će vam uvek zvučati visoko jer mu jeosnovni ton najdalje od najnižeg tona na gitari. Prvo D nalazi se tek na petompragu pete žice ili na praznoj četvrtoj. Hvat koji ovde objašnjavam koristi kaobas (osnovni ton) praznu četvrtu žicu. Tu si još tri tona: drugi prag trećežice, treći prag druge i drugi prve žice. Raspored prstiju je prikazan naslici.

  

 

A dur

A dur. Čine ga prvi, treći i peti stupanj A durskale a to su A, C# i E. Svira se prvih pet žica a sa prva tri prsta sepritisnu žice H2, G3 i D4, sve na drugom pragu. Malo će da vam bude tesno dokse ne naviknete.

 

E dur

E dur. I, III i V ton E dur skale, znači: E, G# i H.

 

E mol

Primetili ste sigurno da su u svim akordima kojisu do sad objašnjeni korišćeni prsti po svojim brojevima. Uvek se prvo koristioprvi prst (kažiprst), pa drugi (srednji prst) i tako redom. U ovom akorduvidećete da prvi prst uopšte nije upotrebljen. Zašto kada je moguće isto ovoizvesti i sa prstima 1 i 2, a ne prstima 2 i 3? Iz više razloga. Prvo: i poredtoga što se retko sviraju akordi E dur i E mol odmah jedan posle drugog i to sedešava a posle E dura lakše je samo skloniti prvi prst nego premeštati sveprste. Drugo: na ovaj način je ruka u boljem položaju za hvatanje sledećegakorda ma koji on bio. Ovo kaže iskustvo i to ćete i sami primetiti kad počneteda aktivno koristite ovaj akord. Dakle, tonovi koji čine ovaj akord su: E, G i H.

Osnovni akordi

vladabg | 14 Novembar, 2009 22:23

C dur

Akord: C dur čine tri tona: C, E i G. Odsviratiova tri tona na bilo koji način i u bilo kojoj kombinaciji znači odsvirati ovajakord. U, tako da kažem, dozvoljene kombinacije spada i ponavljanje nekog odova tri tona. Kada gitara već ima šest žica zašto to ne iskoristiti? Je l' da?

Pored toga što ćemo pribeći "triku" saponavljanjem tonova iskoristićemo još jedan fazon i što je više moguće tonovaodsvirati na praznim žicama. Sviranje takozvanih "praznih" akoradaima i prednost i manu ali, verujte mi na reč, u ovom trenutku to je prednost.Takvi akordi ne samo što su lakši za učenje i uvežbavanje nego lepše i zvonkijezvuče.

C dur koji ćemo ovom prilikom da probamo svira setako što se prst broj jedan (kažiprst) leve ruke stavi na prvi prag druge žice,drugi prst (srednji) se stavi na drugi prag četvrte žice a treći prst (domali)na treći prag pete. U ovom akordu učestvuju još i prazna i treća žice. Sad davidimo koja žica daje koji ton (ovo možete da pogledate i na stranici"Tabela nota na gitari"). Peta žica na trećem pragu daje ton C,četvrta na drugom ton E, treća na prazno ton G, druga žica na prvom pragu dajeton C i prva žica prazno daje E. Da vidimo kako ti izgleda predstavljenocrtežom na vratu gitare.

 

A mol

A mol čine tonovi A, C i E. A mol koji je ovdepredstavljen takođe je, takozvani, otvoreni akordjer se u njemu koriste i prazne žice. Da bi se ovaj hvat izveo potrebno je prviprst staviti na prvi prag druge žice, drugi na drugi prag četvrte žice i treći prstna drugi prag treće. Pored ovih žica sviraju se još prazna peta i prva. Davidimo sad koji ton daje koja žica. Peta žica daje ton A, četvrta daje ton E,treća ton A, druga C i prva žica daje ton E. Šesta žica se u ovom, kao i uprošlom akordu, ne koristi. 

Ovaj akord ima jednu nezgodaciju koja se javlja umnogim akordima i za koju verujem da će vam praviti izvesne probleme. Malo jefrka "zgužvati" dva prsta u želji da se na istom pragu pritisnu dvesusedne žice. S vremenom ćete se već navići da pravilno izvedete ovaj hvat kakotreba a do tada možete da se poslužite jednim trikom. Obzirom da je sve jednogde ćete u okviru polja pritisnuti žicu, srednji prst pomerite ka prvom polju(ali i dalje u okviru drugog polja) a domali prst ka trećem. Tako ima višemesta pa je prstima komotnije. 

 

G dur

 

C dur, A mol i G dur koji su ovde prikazani sustvarno osnovni akordi bilo koji instrument da je u pitanju. Svojim značajem suse toliko nametnuli da bi bilo greška ne objasniti prvo njih.

Brzina menjanja akorada u ovom trenutku nijevažna, to će i onako doći s' vremenom. Ono što je stvarno bitno,jeste da hvat držite pravilno i da vam ni jedan ton ne šušti. 

Ako neka žica ipak šušti postoje dva razloga zbogkojih se to dešava: prstom niste dovoljno jako pritisnuli žicu pa ona nevibrira kako treba ili prstom dodirujete neku od susednih žica pa jeprigušujete. Dok ovo radite trebalo bi da imate jednu pojedinost na umu, žicavibrira od praga koji je pritisnut pa do donje kobilice. Onaj deo od praga nakom je pritisnuta pa do gornje kobilice "ne svira" pa s njim možeteda radite šta vam je volja a bilo bi najbolje da ga iskoristite za pravljenjemesta prstu koji je veći od razmaka između dve žice. Konkretno: ako vam se nečuje dobro četvrta žica dok svirate G dur i to zato što je dodirujete drugimprstom, prst pomerite ka šestoj žici. Ako i dokačite šestu žicu ništa strašnojer taj deo žice ne treperi a ne treperi jer je pritisnuta trećim prstom natrećem pragu. Ovo koristite kad god imate problem. 

 

Prirodna molska skala

vladabg | 09 Novembar, 2009 22:42

Za svaku dursku skalu postoji odgovarajućiparalelni mol. Razlika između osvnovnog tonaliteta dura i mola je šesttonova, dakle, ako od VI tona C durske skale nabrojimo sledećih osamnota dobijamo, a (svi durski tonaliteti pišu se velikim, a molski malim slovom)prirodnu molsku skalu.

 

Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sasvim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti, acrnim ostali tonovi. 

Na ovaj način možemo da odredimo ostale durske paralele (molske skale). 

C dur skala

vladabg | 07 Novembar, 2009 01:08

Skala je red tonovaporedjanih po nekoj logici, najprostija je C-dur skala. Zasto? Zato stosadrzi SAMO osnovne tonove u skali, bez povisilica i snizilica... Inacesvaka skala se sastoji od SEDAM tonova i osmog koji je oktava prvog

Ono što karakteriše dursku skalu i što ječini različitom od neke druge jeste specifičan raspored stepeni izmeđutonova. U durskoj skaliraspored tonova je sledeci: ceo stepen - ceo stepen - polu stepen - ceo stepen - ceostepen - ceo stepen - polu stepen.

 

Sad kad smo došli dorasporeda stepeni između stupnjeva ovoj skali treba da dodamo tonalitet. Akokažemo da je tonalitet ove skale C onda to znači da je prvi ton u ovojskali ton C. 

 

Sa ova dvapodatka skala je potpuno definisana. Sada treba da dodjemo do ostalih tonova koji čine C dur skalu, ili ako hoćete drugačije, daodredimo drugi, treći, četvrti i sve ostale njene tonove. Evo kako senajprostije i najbukvalnije to radi. Poređate sve tonove od tona C (koji jetonalitet) pa na više i primenjujući raspored stepena tražite tonove. 

 

Posle ove razradevidimo da C dur skalu čine tonovi: C, D, E, F, G, A, H i C, što znači da jeskala do detalja definisana. Na ovaj način možete da dobijete skup tonova kojičini bilo koju skalu u bilo kom tonalitetu. 

Samo zakratko da se vratimo na tonove za koje se ispostavilo da pripadaju C dur skali.Rekli smo da su to: C, D, E, F, G, A, H i C. Sigurno primećujete da nema nijednogtona sa povisilicom ili snizilicom i da su to sve, takozvani, celi tonovi. Ebaš zbog toga je C dur skala najspominjanija skala u muzičkoj teoriji i uopšte.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb