Gitara

Osnovni akordi - 7

vladabg | 28 Novembar, 2009 15:08

Sedmice su akordi koji se grade iz durskih skalai čine ih I, III, V i sniženi sedmi stupanj. Obzirom da se zovu sedmice logično bibilo za očekivati da ih čine sedmi stupnjevi ali to nije tako. Čine ih, kao štorekoh, sniženi sedmi stupnjevi. Od "čistih" sedmica grade se majevi.Jeste malo čudno ali šta je tu je. U pitanju je jedini izuzetak pa ga nijeteško zapamtiti.

C 7

Ovo je jedan od najčešćih hvatova za ovaj akord izato sam se odlučio da predstavim baš njega iako je ovaj akord, ovakav kakavje, nekompletan. C7 akord čine: I, III, V i bVII ton C dur skale što znači daga čine tonovi: C, E, G i Hb. Po šemi koja je prikazana videćete da u ovomakordu nema tona G. Iako se ovo ne može smatrati pravilnim nije tragičnoodsvirati ga ovako jer se po tome kako ovo sazvučje tonova zvuči u podsvestislušaoca ton G nepogrešivo predpostavlja. U čemu je štos? Ton G je peti stupanjC dur skale i koji god akord C tonaliteta da odsviramo ton G se u njemu nalazi. Bio bimnogo ozbiljniji nedostatak neodsvirati ton E jer se bez njega ne zna da li jeakord dur ili mol, ili ne odsvirati Hes bez kojeg bi smo dobili čist dur.Ustvari! Da prekratimo priču o pravilnosti. Ovaj akord postaje ispravan ako ganazovemo C7 (no 5). 

 

Prvi prst ide na prvi prag H2 žice, drugi nadrugi prag žice D4 a treći i četvrti na treće pragove žica G3 i A5. Razlognastanka ovog i ovakvog hvata i akorda nije ničija želja za mangupiranjem negopraktičnost. Prelaz iz C dur u F dur, koji je u modernim kompozicijama izuzetnočest, ulepšava se ubacivanjem akorda C7 udarac pred F. Kako je iz ovog položajaruke mnogo lakše iz C7 (x-3-2-3-1-x) preći u F dur koji se na skraćen načinsvira u rasporedu x-3-3-2-1-x niko se ne trudi da C7 odsvira kao x-3-2-3-x-1 idoda taj ton G.

D 7

 

Klasičan D7 akord sa pripadajućim tonovima D,Fis, A i C. Međutim, na jednu stvar bih samo na kratko da se osvrnem. Obratitepažnju na ovaj ton C. Sedmi ton D dur skale je ton Cis a obzirom da sedmicučini sniženi sedmi stupanj ton Cis je razrešen u C. Čisto da ne bude zabune.

Kažiprst ide na prvi prag druge žice a srednji idomali na druge pragove prve i treće žice. U sviranju akorda učestvuju prvečetiri žice. 

A 7

A7 - A, Cis, E i G. Od svih primera na ovojstrani ova sedmica je najpravilnija. Ton G je u sazvučju ovih tonova najvišikako i treba da bude. Na ovaj način se postiže da ta sedmica bude izražena jerse smatra da najviši ton u akordu ima posebnu čujnost kod slušaoca. Međutim topo nekad nije ono što se želi postići pa se drugim hvatovima istog akorda nekidrugi ton stavlja kao najviši čime se postiže da sedmica zvuči"mekše". Najbolje da ovo probate sami jer je moguće da će na vas ovoostaviti neki drugi utisak.

A5 žica se svira prazna. D4, G3, H2 i e1 se nadrugom pragu pritiskaju prvim prstom a bez obzira što je e1 već pritisnutasrednjim prstom se drži na trećem pragu. I ovde bi na jednu stvar da ukažem.Iako prvi prst drži četri žice ne radi se o bare hvatu. 

E 7

E sedam. Ajde probajte sami da kažete koji tonoviga čine ali da ne čitate sa donje skice. Nije teško.

Da ne bih opet ko papagaj ponavljao:"...ovaj prst ovde, ovaj ovde..." probaću opisno da vam objasnim kakose hvata ovaj akord. Hvata se isto kao i E dur s tim što se koristi i maliprst da bi se odsvirao ton D na drugoj žici. Treći prst može, a i ne mora da sesklanja ali sam ja prikazao hvat u kojem je domali prst sklonjen jer u barevarijantama ovog hvata prvim prstom se drže sve žice, drugi prst preuzimazadatak prvog a treći drugog.

H 7

H sedam. Nije skraćen, sniženi sedmistupanj nije najviši ton u sazvučju, lako se hvata, iz te pozicije lako sehvataju drugi akordi, iako se samo jedna žica svira na prazno zvuči"otvoreno"... 

 

 

 

 

Bare hvatovi (Osnovni akordi - III)

vladabg | 28 Novembar, 2009 11:48

 

F dur

 

Akord F dur čine I, III i V ton F dur skale, ato su tonovi F, A i C. Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veomainteresantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E durobjašnjen u času "Osnovni akordi - II". Pogledajte taj E dur pa ovajF dur, sigurno ćete uvideti sličnost. Razlikuju se u toliko što je E duruosnovni prag 0 (tako da kažem) i ton koji daje E6 žica na prazno - ton E, a Fduru je osnovni prag I a E6 žica na prvom pragu daje ton F.Identičnost rasporeda pritisnutih žica lakšećete prepoznati ako zamislite da se vrat gitare zavrsana između drugog i prvogpraga a ne između prvog praga i glave gitare, tačnije na gornjoj kobili, iliako bi ste na prvi prag stavili kapodaster (pomagalo prisviranju koje pritiska sve žice na odabranom pragu). Zašto ovoliko insistiramna tome da se shvati sličnost? Zato što uz pomoć malo logike i poznavanjateorije sebi znatno možete olakšati pamćenje hvatova. Evo primera: ako je i zaE dur i za F dur bio bitan ton koji daje E6 žica dok se svira taj hvat onda toznači da će taj ton biti bitan i za akord koji se dobija postavljanje hvata nabilo koji prag. U slučju E dura i nultog praga taj ton je bio tonE, znači tonalitet. Za F dur i prvi prag to je ton F. Iz ovoga se veoma lakozaključuje da ako istim ovim rasporedom prstiju uhvatite hvat na petom pragudobijate dur čiji je tonalitet ton koji daje E6 žica na tom pragu. Za peti pragje to ton A što znači da je to A dur. Možda malo komplikovano za objašnjavanjeali je stvar veoma prosta.

H dur

Akord H dur čine I, III i V ton H dur skale, a to su tonovi H, F# i D#. Da vidimo kako se to hvata H dur. Nekome ko jedobro savladao F dur mogle bi pasti dve stvari na pamet. Prva je da H dur možeda se uhvati tako što će se držati hvat kao za F dur ali ne na I nego na VIIpragu, a druga je da ovaj H dur liči na A dur na isti način na koji F dur ličina E dur. Oba razmišljanja su ispravna. U ovom slučju za primer je uzet onajhvat koji ličI na A dur. Ako ponovo pogledate A dur videćete da u njemu neučestvuje šesta žica. To je zato što onaj značaj koji je za E i F dur imala E6žica preuzima A5 žica. A dur na prazno daje ton A, a H dur na drugom pragu tonH. Opet je u pitanju tonalitet.

U ovom bare-u ima jedna "zvrčka" nakoju bih vam skrenuo pažnju. H dur možete hvatati tako što ćete sve žicepritisnuti kažiprstom na drugom pragu, sa ostala tri prsta pritisnuti četvrtiprag a otrzati samo prvih pet žica. Ovaj način nije nepravilan ali ja bi vampreporučio da kažiprstom hvatate samo prvih pet žica jer tako jagodicompritiskate onaj ton koji je ustvari tonalitet tog akorda. Na ovaj način se"vidi" šta svirate. 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb